W publikacji dokonana została przekrojowa ocena poszczególnych aspektów stosowania telemedycyny, oscylująca wokół 5 zasadniczych filarów: świadomość, jakość, dane medyczne, finansowanie oraz aspekty prawno-systemowe. Wraz z analizą poszczególnych zagadnień, w raporcie wskazano propozycje zmian systemowych, których wdrożenie umożliwi szersze wykorzystanie telemedycyny w opiece diabetologicznej. 

Pacjenci, którzy korzystają z rozwiązań telemedycznych, mogą uzyskać wysokiej jakości wsparcie w ramach zdalnego monitorowania glikemii, teleporady czy też teleedukacji. Wdrożenie telemedycyny jako integralnego elementu opieki diabetologicznej może generować szereg korzyści dla pacjenta (umożliwienie szybkiego kontaktu z profesjonalistą medycznym bez konieczności wizyty w gabinecie), świadczeniodawcy (optymalizacja pracy personelu medycznego) oraz płatnika publicznego (ograniczenie wydatków związanych z powikłaniami cukrzycy). Pomimo szeregu korzyści związanych ze stosowaniem rozwiązań telemedycznych w diabetologii, ich udział w systemie opieki zdrowotnej wciąż nie jest wystarczający, dlatego celem raportu jest ich popularyzacja.

Publikacja uzyskała rekomendację Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz patronaty: Rzecznika Praw Pacjenta, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Fundacji Cukrzyca a Zdrowie, Fundacji Słodziaki, Fundacji Nadzieja dla Zdrowia, Izby Gospodarczej Medycyna Polska, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Forum e-Zdrowia, Pracodawców RP i Polskiej Federacji Szpitali.

Raport wraz z dodatkowymi materiałami dostępny jest na stronie: www.telediabetologia.info

Źródło: Telemedyczna Grupa Robocza