30 listopada 2019
A A A

E-recepta – co o niej wiemy? Jak ją zrealizować?

E-recepta to cyfrowy dokument opatrzony elektronicznym podpisem lekarza, który umożliwia pacjentowi uzyskanie przepisanych mu leków. Elektroniczne recepty eliminują wiele dotychczasowych problemów, z jakimi pacjenci borykali się w aptekach. Optymalizują też czas pracy lekarzy i farmaceutów.

Recepty elektroniczne stanowią element Systemu Informacji Medycznej, tworzonego w związku z cyfryzacją sektora ochrony zdrowia w Polsce. Od stycznia 2020 roku formę e–recepty musi mieć każda recepta refundowana przez NFZ.

Zobacz także: Skierowanie - kiedy jest potrzebne? Jak je dostać?

Jak wygląda recepta lekarska? 

Recepta to pisemne polecenie lekarza medycyny lub stomatologa (w niektórych przypadkach – pielęgniarki lub położnej) skierowane do farmaceuty, dotyczące preparatów, które mają zostać użyte do leczenia danej osoby. Na podstawie tego dokumentu pacjent może uzyskać w aptece przepisane mu leki.

Zasady wystawiania recept reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku. Na druku recepty, obok jej unikatowego numeru, muszą znaleźć się: 

 • dane świadczeniodawcy, czyli zakładu opieki zdrowotnej albo praktyki lekarskiej,

 • dane świadczeniobiorcy, czyli pacjenta,

 • kod oddziału NFZ, w którym ubezpieczony jest pacjent (jeśli recepta dotyczy leku refundowanego),

 • kod uprawnień dodatkowych chorego z uwagi na jego przynależność do określonej grupy pacjentów (np. do osób, które ukończyły 75 lat),

 • nazwy środków leczniczych, ich postać, dawka i ilość,

 • informacja dla pacjenta dotycząca sposobu dawkowania leku,

 • podpis i pieczątka lekarza z numerem prawa wykonywania zawodu,

 • data wystawienia recepty oraz data jej realizacji (o ile jest inna niż data wystawienia). 

Czym jest e-recepta? 

W ramach cyfryzacji sektora ochrony zdrowia dane, które dotąd umieszczane były na papierowych receptach, muszą zostać wprowadzone do Systemu Informacji Medycznej. Recepty elektroniczne to cyfrowe dokumenty (z elektronicznym podpisem lekarza) zawierające wszystkie informacje niezbędne do realizacji zlecenia wydania pacjentowi określonych leków. Pacjent ma wgląd we wszystkie swoje e–recepty na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, do którego może zalogować się za pomocą Profilu Zaufanego lub e–Dowodu osobistego.

Realizacja e–recepty w aptece wiąże się z udostępnieniem farmaceucie wglądu w figurujące w Systemie Informacji Medycznej dane dotyczące określonego zlecenia. W tym celu pacjent może posłużyć się otrzymanym od lekarza:

 • wydrukiem informacyjnym na temat swojej e–recepty,

 • SMS–em z czterocyfrowym kodem, który należy podać farmaceucie wraz z numerem PESEL,

 • załączonym do e–maila PDF–em, z którego farmaceuta zeskanuje kod recepty. 

Zalety e–recepty 

E–recepta to rozwiązanie, z którego płynie wiele korzyści. Przede wszystkim usprawnia ona współpracę lekarzy i farmaceutów, oszczędzając przy tym czas pacjentom. Eliminuje problem nieczytelności ręcznie wypisanej recepty lub ewentualnych braków na druku (np. pieczątki lekarza), co zwykle oznaczało dla chorego ponowną wizytę w gabinecie. Umożliwia pacjentowi realizację jednej recepty na kilka preparatów w różnych aptekach bez konieczności pobierania jej odpisu.

Jeśli na e-recepcie przepisanych jest kilka opakowań jednego leku, wszystkie muszą zostać kupione w tej samej aptece, ale niekoniecznie w tym samym czasie. Pozostałe opakowania można dokupić w ciągu 30 dni, w przypadku leków refundowanych nie tracąc możliwości uzyskania zniżki (co miało miejsce przy ręcznie wypisywanych receptach). Nie ma potrzeby, by pacjent nosił receptę przy sobie – wystarczy, że zna jej kod. Chory nie musi też stawiać się w aptece osobiście – lek wykupić może dowolna osoba, która poda kod e–recepty i PESEL pacjenta.

Dzięki elektronicznemu dostępowi do e–recepty w każdej chwili można upewnić się, jak przyjmować przepisany przez lekarza lek (rodzice mogą łatwo sprawdzić dawkowanie leków swoim dzieciom do 18 roku życia). W przypadku przewlekłych chorób kolejną e–receptę można otrzymać od lekarza bez konieczności wizyty w gabinecie. Co jest niezwykle istotne dla pacjentów, tradycyjne recepty na większość preparatów należało zrealizować w ciągu 30 dni, E–recepta ważna jest natomiast 365 dni – z wyjątkiem e–recept na antybiotyki (ważnych 7 dni) oraz na leki psychotropowe, narkotyki i ich prekursory (ważnych 30 dni).

Czy można otrzymać receptę przez internet?

W związku z faktem, że pacjenci coraz chętniej korzystają z wirtualnych przychodni, dyskutowana jest kwestia możliwości wystawiania recept on–line w ramach pierwszorazowej konsultacji, bez uprzedniego osobistego zbadania pacjenta. Obecnie ograniczona jest ona do sytuacji niezbędnych do kontynuacji wcześniej podjętego leczenia. Istnieje także możliwość wystawienie e–recepty w sytuacjach wyjątkowych – gdy jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w jego dokumentacji medycznej. Dzięki wirtualnej przychodni łatwiejsza stała się realizacja recepty – za jej pośrednictwem przepisane leki zostają zamówione do wybranej przez chorego apteki.