Ważna zmiana w medycynie pracy

Pracownicy, którzy podczas badań profilaktycznych wymagają specjalistycznej oceny np. neurologicznej, laryngologicznej, okulistycznej nie muszą być już kierowani na konsultacje do lekarzy specjalistów. Lekarz medycyny pracy może teraz samodzielnie dokonać oceny w zakresie specjalistycznej wiedzy medycznej, o ile pracownik nie będzie wymagał dodatkowych badań, których nie może wykonać lekarz medycyny pracy. Dzięki tej zmianie badania profilaktyczne pracowników wykonamy szybciej i sprawniej.

Zmienił się również formularz skierowania na badania medycyny pracy.  Możesz go pobrać tutaj
 
Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2131).

 

W ramach medycyny pracy realizujemy:

 • badania wstępne:
  - nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy
  - pracowników po zmianie stanowiska pracy
  - pracowników, którym zmienia się charakter stanowiska pracy i występują nowe narażenia
 • badania okresowe dla osób, które już pracują na danym stanowisku
  – przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia
 • badania kontrolne:
  - dla każdego pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni i jest zobowiązany poddać się badaniom, aby uzyskać orzeczenie lekarskie przed ponownym podjęciem pracy
 • badania końcowe:
  - dla pracowników, którzy kończą pracę w danych zakładzie – jeśli w trakcie pracy byli narażeni na czynniki szczególnie szkodliwe
 • przegląd stanowisk pracy
 • udział lekarza medycyny pracy w komisjach BHP.